HIZLI MENU

İdare Hukuku

REGÜLASYON

Sosyal ve ekonomik hareketler baz alınarak, devlet tarafından yürürlüğe koyulan anayasal ve kurumsal  düzenlemeleri ve diğer kamu’da yapılan diğer değişiklikleri ifade eder.

İMAR HUKUKU

İmar Hukuku’nun temelini oluşturan 3194 sayılı İmar Kanunu, herhangi bir sahanın ölçeklerdeki plân esaslarına, yer aldığı bölgenin şartlarına ve inşâ edilmesi plânlanan resmi ya da bütün özel yapıların kanun hükümlerinin belirlendiği hukuk dalıdır.

KAMU İHALE HUKUKU

2002 yılında kabul edilen 4731 sayılı Kamu İhale Kanunu, kamu denetimi altında olan ya da kamu kaynağı kullanan kurum ve kuruluşların katılım gösterecekleri ihalelerde uygulanacak usülleri ve esasları belirleyen kanun hükümlerinin belirlendiği hukuk dalıdır.

İDARİ YAPTIRIMLAR

Kanunların açıkça yetkilendirdiği ya da yasağın olmadığı durumlarda, araya yargı kararı girmeden, idare’nin doğrudan doğruya bir işlem ile, idare hukuku’na özgü usüller neticesinde idare’nin verdiği cezalara ve yaptırımlara verilen isimdir.

İDARİ YARGILAMA USULÜ

İdare hukuku’nun gereği neticesinde idare mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevi kapsamında değerlendirilen, ilgili konulardaki uyuşmazlıkları giderme amacıyla düzenlenen 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun hükümlerinin uygulandığı yargılama usulüdür. İYUK diye adlandırdığımız bu kanunda süreler büyük önem taşımakla birlikte, bahse konu sürelerin geçirilmesi ile hak kayıplarının yaşandığını uygulamada sıkça görmekteyiz, bu nedenle hukuk ofisimiz İdare Hukuku alanını ilgilendiren İYUK usul kanunu sıkı takip etmektedir.

İDARİ SÖZLEŞMELER HUKUKU

Kamu hizmetinin gerçekleştirilmesi adına, idare’nin ilgili kamu hizmetini belirli bir zaman dilimi ve ücret karşılığında ilgili personel ile akdettiği hizmet sözleşmesinin incelendiği hukuk dalıdır.

Ayrıca hukuk ofisimiz İdare Hukuku alanında tecrübesiyle birçok idari dava türünde hizmet sağlamaktadır.

İptal ve Tam Yargı davalarında hukuk ofisimiz dosyaların takibini titizlikle sürdürmekte olup her gün kendini yenileyen mevzuatlar ve Danıştay daireleri kararlarını yakından takip etmektedir.