HIZLI MENU

Borçlar Hukuku


Borç ilişkisini ortaya çıkaran nedenler bütününe borcun kaynakları denir. Borçlar sözleşme, haksız eylem ve sebepsiz mal edinme yüzünden ortaya çıkabilir.

SÖZLEŞMELER

Sözleşme ; her iki tarafın rızası ve beyanı doğrultusunda yapılan ve maddeler halinde belirtilen hukuki işlemdir. Sözleşmeler maddi değeri bulunan borçlardan kaynaklıysa Borçlar Hukuku kapsamında değerlendirilidir.

SÖZLEŞMELERİN ŞEKİLLERİ

Taraflar arasında yapılan sözleşmeler, kanunda aksine yer alan bir hükme tabi olmadıkça hiçbir şekle bağlı değildir. Borçlar Kanunu’nda yer alan belirli bir şekilde bağlı olduğu düzenlenmişse ilgili sözleşme bu şekle uymadığı sürece geçerli olmaz.

SÖZLEŞMELERİN KONUSU

Sözleşmenin tarafı olan kişiler herhangi bir sözleşmenin şartlarını kabul edip etmemekte, sözleşmeyi yapıp yapmamak konusunda özgürlerdir. Sözleşme konusu, kanunda yer alan kurallara, kamu düzenine ve genel etik kuralları ile çelişmemeli ve genel adaba aykırı olmamadır.

Türk Borçlar Kanunundan kaynaklanan her türlü ihtilafta ofisimiz tecrübesi ile sizlere hizmet sağlamaktadır. Hukuk ofisimiz özellikle iltihaki sözleşmelerde büyük bir bir tecrübe ve bilgiye sahiptir.