HIZLI MENU

Yasal olmayan sitelerden bahis oynanması ve oynatılması emsal beraat kararları

İki adet emsal karar ve en altta esas ve karar no'su belirli emsal karar ilamını sunmaktayız, faydalı olması dileğimizleYARGITAY 19. CEZA DAİRESİ

E. 2015/32506

K. 2017/1899

T. 2.3.2017

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

1- ) Aralarında fiili ve hukuki bağlantı bulunmayan sanıklar ... ve ... ile sanık ... hakkındaki yargılamanın birlikte yapılıp savunma hakları kısıtlanarak yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- ) Suç tarihinde; sanık ...'a ait M... İ... K... isimli iş yerinin bitişiğinde yer alan, arama esnasında 21/01/2011 tarihli tutanak ile el konulan ... futbol maç bahis listesinin bulunduğu büro ve eklentilerinin kim tarafından kullanıldığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespitinden ve ele geçen eşyalar üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp, hangi ülkede oynanan şans oyununa ne şekilde erişim ve imkân sağlandığı hususunda bilirkişi raporu düzenlettirildikten sonra sonucuna göre sanık ...'ın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik araştırma ve kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabule göre de;

1- ) Kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanık ... hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmiş ise de, 24/11/2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararı ile anılan maddenin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması sebebiyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,

2- ) Yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden sanık ... hakkındaki temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle belirlenmesi,

3- ) Açılan kamu davasının niteliğine göre, suçtan doğrudan zarar görmeyen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın zararlarının giderilmediğinden bahisle; objektif ve subjektif şartları değerlendirilerek uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmadan, sanıklar ... ve ... hakkında; ''CMK'nın 231. maddesinin uygulanmasına yer olamadığına'' şeklinde karar verilmesi,

4- ) Uzun süreli hapis cezası ertelenen sanıklar ... ve ... hakkında, TCK'nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına hükmedimesi gerektiğinin gözetilmemesi,

5- ) TCK'nın 51/8. maddesi uyarınca sanıklar ... ve ...'in denetim süresini iyi halli olarak geçirdikleri takdirde ertelenmiş bulunan hapis cezasının infaz edilmiş sayılacağına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

6- ) Sanıklar ... ve ... hakkında erteleme hükümleri uygulanırken TCK'nın 51/7 ve 51/8. maddelerinin gösterilmemesi suretiyle CMK'nın 232/6. maddesine aykırı davranılması,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanıklar ..., ..., ...'ın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN 5320 Sayılı Kanun' un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK' nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 02.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ

E. 2015/33005

K. 2018/2251

T. 1.3.2018

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

1- )T.C. Mersin 7. Sulh Ceza Mahkemesi' nin 10/04/2013 tarih ve 2013/417 D.İş. sayılı kararı gereği sanığın kiralayıp kullandığı yerde yapılan arama sonucu 013400005530 seri numaralı siyah renkli .... marka bilgisayar kasasına el konulduğu halde; 19/08/2013 tarihli emanet eşya makbuzu ile Frisby ibareli toplama bilgisayar kasasının emanete alınıp müsaderesine karar verildiği ve yine dosyada bulunan inceleme raporunun hangi bilgisayar kasasında bulunan hard disk üzerinde yapıldığının tespit edilememesi karşısında; sanığın kiralayıp kullandığı yerde bulunan ve davaya konu olay sebebiyle el konulan eşyaların doğru bir şekilde tespitinden sonra, bu eşyaların konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilerek, sanığın; internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın spor müsabakaları ile ilişkili olarak sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatıp oynatmadığı, oynanmasına yer veya imkân sağlayıp sağlamadığı ya da yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayıp sağlamadığı hususlarında rapor alındıktan sonra, hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik araştırma ve kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- )Sanık hakkında tanzim olunan iddianamede 7258 Sayılı Kanun'un 5/1. maddesi uyarınca cezalandırılması talep edilmiş ve iddianame ile dava açılmış olunmasına karşın, CMK'nın 226 maddesi uyarınca ek savunma hakkı tanınmadan hakkında aynı Kanun'un 5/2. maddesi uyarınca cezaya hükmedilmesi,,

Kabule göre de;

Kasıtlı suçtan kısa süreli olmayan erteli hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanık hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmiş ise de, 24/11/2015 tarih ve 29542sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararı ile anılan maddenin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması sebebiyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş ve sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 01.03.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.   
Ayrıca benzer mahiyette Balıkesir 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 2017/686E 2018/821K Sayılı ilamına da dilekçeleriniz de atıfta bulunabilirsiniz..

BENZER DİĞER HABERLER