HIZLI MENU

Yalan haber ile kişilik haklarına saldırı - manevi tazminat - iftira suçu

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

2016/6877E 2016/7495K 07.06.2016 Tarihli ilam


ÖZET

Dava, basın yoluyla kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Dosya kapsamından, dava dışı .. tarafından davacılardan ... hakkında uyuşturucu ticareti vb suçların şikayeti üzerine yapılan soruşturma sonunda 09/11/2009 gününde .. karar no'lu kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Yine, davacı ...'un katılan sıfatıyla yer aldığı .. esas, .. karar sayılı dosyası içeriğinden de, .. katılan ...'a internet ortamından katılanın işlemediğini bildiği halde uyuşturucu sattığından bahisle zincirleme şekilde suç isnadında bulunarak iftira suçunu işlediğinden bahisle verilen mahkumiyet kararının Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onanarak kesinleştiği anlaşılmaktadır. Dava konusu yayınlar ise Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair karardan yaklaşık üç yıl sonra yapılmış olup, yeni bir olay ortaya çıkmadan iddialar gerçekmiş gibi internet yayınını yapılması davacıların kişilik haklarını ihlal etmiştir. O halde uygun bir miktar manevi tazminata karar verilmesi gerekir.KARAR TAM METNİ

Davacılar ... ve diğerleri vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve diğeri aleyhine 23/11/2012 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 19/06/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili ile davalı ... vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, basın yoluyla kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili ile davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacılar, davalıların internet sitelerinden, “... ve ...'un ekşi sözlük üzerinden uyuşturucu ticaret yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açıldığı” şeklinde gerçek dışı haber yaptıklarını, gereçek dışı haber nedeniyle kişilik haklarının zarar gördüğünü belirterek manevi tazminat isteminde bulunmuşlardır.

Davalılardan ..., internet sitesi sahibi olmadığını, kişilik haklarını ihlal edici bir haber olmadığını, başka basın kuruluşlarında bu yolda haberler çıktığını beyanla, davanın reddini savunmuştur.

Davalılardan ..., internet sitesi sahibi olmadığını, kişilik haklarını ihlal edici bir haber olmadığını, başka basın kuruluşlarında bu yolda haberler çıktığını beyanla, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, dava konusu yayınlardaki bilgilerin farklı zamanlarda, farklı internet sitelerinde yayınlanan haber içeriklerinin yayınlanması şeklinde olduğu ve davacıların somut yazıya ilişkin yaptıkları radyo yayınları da nazara alındığında basın özgürlüğü sınırında kaldığı, yazı içeriklerinin doğrudan davacıları hedef almadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya kapsamından, dava dışı .. tarafından davacılardan ... hakkında uyuşturucu ticareti vb suçların şikayeti üzerine yapılan soruşturma sonunda 09/11/2009 gününde .. karar no'lu kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Yine, davacı ...'un katılan sıfatıyla yer aldığı .. esas, .. karar sayılı dosyası içeriğinden de, .. katılan ...'a internet ortamından katılanın işlemediğini bildiği halde uyuşturucu sattığından bahisle zincirleme şekilde suç isnadında bulunarak iftira suçunu işlediğinden bahisle verilen mahkumiyet kararının Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onanarak kesinleştiği anlaşılmaktadır. Dava konusu yayınlar ise Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair karardan yaklaşık üç yıl sonra yapılmış olup, yeni bir olay ortaya çıkmadan iddialar gerçekmiş gibi internet yayınını yapılması davacıların kişilik haklarını ihlal etmiştir. O halde uygun bir miktar manevi tazminata karar verilmesi gerekirken mahkemece yanılgılı değerlendirme ile davanın reddi doğru değildir. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.


SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle davacılar yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı ...'un temyizlerinin şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve davacılardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 07/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
BENZER DİĞER HABERLER