HIZLI MENU

Sağ kalan eşin mülkiyet hakkı

Sağ kalan eşin müşterek konuttaki hakları üzerinde ve daha çok mağdur edilmemesi adına düzenlenen Türk Medeni Kanununun önemli iki maddesine farklarına kısaca değinecek olursak;


Öncelikle 

TMK 652. MADDE

 Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi
Madde 652 - Eşlerden birinin ölümü halinde tereke malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.
Haklı sebeplerin varlığı halinde, sağ kalan eşin veya mirasbırakanın diğer yasal mirasçılarından birinin istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınmasına da karar verilebilir.
Mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek ve sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde, sağ kalan eş bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır.


Bu maddeye ilişkin davalarda görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. 


Bir diğeri, TMK 240. MADDE

Aile konutu ve ev eşyası
Madde 240 - Sağ kalan eş, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınmasını isteyebilir; mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenlemeler saklıdır.
Sağ kalan eş, aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.
Haklı sebeplerin varlığı halinde, sağ kalan eşin veya ölen eşin yasal mirasçılarının istemiyle intifa veya oturma hakkı yerine, konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilir.
Sağ kalan eş, mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır.

Bu maddeye ilişkin davalarda ise görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. 

Göreve ilişkin hataya düşmemek adına;  

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi 2014/9283E - 2015/14156K - 26.09.2015 Karar tarihi 
YARGITAY 8. Hukuk Dairesi 2013/8312 - 2014/2796K - 20.02.2014 Karar tarihi           

Kararlarına göz gezdirebilirsiniz.
TMK 240 Babında sağ kalan eş, evlilik birliğinden ötürü KATILMA ALACAĞINA mahsuben, yetmez ise bedelini ekleyerek intifa hakkı, oturma hakkı yahut zaruri bir durum söz konusu ise mülkiyet hakkını ister iken; TMK 652 kapsamında hayatta kalan eş, mirasa konu olan konut veya eşyalar üzerinde MİRAS HAKKINA mahsuben mülkiyet hakkı, intifa hakkı ve oturma hakkını talep edebilecektir.

Birbirini anımsatan maddeler arasındaki önemli farklar değindiğimiz üzerine biri miras payından bir diğeri ise evlilikten ötürü katılma alacağından mahsup yaparak bazı hakların kanun koyucu tarafından kendisine tanınması düzenlenmiştir. BİZCE SAĞ KALAN EŞİN, ÖZELLİKLE BAYANLARIN TMK 240'DAN YARARLANMASININ KENDİSİ LEHİNE OLACAĞI KANISINDAYIZ.

Av. Ahmet GELEGEN

BENZER DİĞER HABERLER