HIZLI MENU

HUSUMETLİ AMİRİN VERDİĞİ DÜŞÜK NOT/CEZAİ İŞLEM GEÇERSİZDİR

DANIŞTAY 5. DAİRESİNİN Esas : 2017/6371 Karar : 2020/4650 Tarih : 22.10.2020'li ilamı


ÖZET: Aralarında husumet bulunan amiri tarafından memura/asta verilen düşük sicil puanı/düşük performans puanı mahkeme kararı ile iptal edildi!


KARAR TAM METNİ:


İSTEMİN KONUSU : Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 02/12/2016 tarih ve E:2016/1171, K:2016/1547 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.


YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu İstem: Ardahan İli, Göle İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının 2012 yılı performans değerlendirme puanının 2,98 (yeterli ama kendisini geliştirmesi gerekir) olarak belirlenmesine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Danıştay Onaltıncı Dairesinin 23/05/2016 tarihli ve E:2015/13526, K:2016/3583 sayılı bozma kararına uyan, Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 02/12/2016 tarih ve E:2016/1171, K:2016/1547 sayılı kararında;


değerlendirme amirinin doğru, tarafsız, adil ve objektif değerlendirme yapması sağlamak amacıyla düzenlenen ve asıl değerlendirmeye hazırlayıcı, tali nitelikte bir form olan Performans Gözlem ve Takip Formunun hazırlanmamış olmasının tek başına değerlendirme puanını hukuka aykırı hale getirmeyeceği açık olsa da; davacının, mesai arkadaşı olan polis memuru O.O'nün doktor raporu alması sonrasında değerlendirme amirince gönderilen "doktor raporu alanların izinlerinin hastalık iznine çevrilmeyeceğine, sabah akşam ilçede olup olmadıklarının adreslerinde kontrol edileceği" konulu 16.10.2012 tarihli yazıyı imzalamaması üzerine davacı ile tek değerlendirme amiri arasında husumet yaşanması, bunun üzerine davacı ile diğer polis memuru O.O'nün değerlendirme puanlarının her ikisinin de düşük olarak belirlenmesinin değerlendirme amirinin sübjektif hareket ettiği izlenimini uyandırması, davacıyla değerlendirme amiri arasında alenen yaşanan husumetin yanı sıra, davacıya düşük puan takdir edilmesini haklı kılacak olumsuz ve somut kayıtlara yer verilmemesi. 33 maaş taltifi ve 4 adet başarı belgesi bulunan, yine 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait sicillerinin sırasıyla 95, 93 ve 95 olduğu anlaşılan davacının, başarısızlığı ve yetersizliğinin somut belgeler ile delillendirilmemesi karşısında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacı hakkında değerlendirme amirlerince doğru, tarafsız ve objektif değerlendirme yapılarak 2012 yılı performans değerlendirme notunun düzenlendiği ileri sürülmektedir.


KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.


DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ MERVE ERTÜRK KARA'NIN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:


HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.


KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalının temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 02/12/2016 tarih ve E:2016/1171, K:2016/1547 sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı Kanun'un (geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.10.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.BENZER DİĞER HABERLER